Integritetspolicy

Integritet & personuppgifter

Integritet & personuppgifter

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 25/3-2024.

§1 Nordrests åtagande för din integritet

Nordrest Holding AB, reg. nr. 556943-6560, inklusive våra grupp- eller dotterbolag (härefter ”Nordrest”, ”Vi”, ”Oss”, ”Våra”) har åtagit oss att respektera och skydda din integritet och dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy ger information om hur Vi samlar in, använder, behandlar, delar och skyddar de personuppgifter Vi får från dig och om dig när du använder våra webbplatser, innehåll eller mobila applikationer (gemensamt ”Webbplatser”), samt köper våra tjänster, samverkar med oss, besöker våra restauranger, kontor eller lokaler eller på annat sätt använder våra tjänster. Denna Integritetspolicy gäller i allmänhet för all personuppgiftsbehandling som utförs av eller på uppdrag av Nordrest, och våra dotterbolag och affärsenheter (gemensamt ”Nordrest”).

Genom att använda eller besöka tjänsterna bekräftar du villkoren i denna Integritetspolicy, och Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna Integritetspolicy.

§2 Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter är all information som gör det möjligt för oss att identifiera dig och som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vi kan samla in personuppgifter från och om dig från en mängd olika källor. Vi strävar efter att endast samla in personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade för att uppnå det/de ändamål för vilka de samlades in, och att se till att alla personuppgifter är korrekta, fullständiga och tillförlitliga för dess avsedda syfte och inte längre än så. Vi kan samla in följande kategorier och typer av personuppgifter beroende på vilken typ av samverkan du har med oss:

Identifierare inklusive för- och efternamn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Finansiell information inklusive fakturainformation, kreditkortsnummer och annan finansiell information som krävs för att köpa våra tjänster.

Metadata som omfattar information om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, inklusive din mobila enhets unika enhetsidentifierare, information om mobilt nätverk, modell- och serienummer för din mobila enhet, information om din åtkomst till och användning av en app, Webbplatssidorna du besöker och tidpunkten för dina besök, ditt operativsystem, webbläsartyp och din internetleverantörs domännamn.

Visuell information som omfattar bilder som inhämtats genom övervakningsutrustning.

Slutsatser som dras från personuppgifter såsom information om dina preferenser eller sannolikhet att köpa våra tjänster.

§3 Hur vi samlar in personuppgifter

3.1 Information som du delar med oss.

Vi kan samla in personuppgifter när du lämnar dem direkt till oss, t.ex. genom våra kund- eller affärsrelationer med dig (t.ex. ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, förfrågningar, feedback, eller klagomål (t.ex. e-postadress, postnummer); eller när du interagerar med oss på vår Webbplats, våra kundportaler (t.ex. bokningssystem), eller via sociala medier).

Om du till exempel besöker vår Webbplats kan Vi be dig att ge oss ditt namn, kontaktuppgifter och tjänstidentifierande information (t.ex. när du ger Oss feedback).

3.2 Information som samlas in via en återförsäljare.

Vi kan samla in dina personuppgifter (t.ex. förnamn och efternamn, e-postadress, postadress) när du använder våra tjänster. Till exempel kan Nordsrests samarbetspartners ge Nordrest personuppgifter om tredjepartskunder och andra individer.

3.3 Information som samlas in automatiskt.

Vi kan samla in personuppgifter automatiskt när du besöker vår Webbplats genom loggnings- och analysverktyg, cookies och från din användning av och åtkomst till våra kundportaler online (t.ex. unik enhetsidentifierare för din enhet, ditt operativsystem, din webbläsare). Vi använder cookies och andra analysverktyg för att anpassa och förbättra din upplevelse online, för att samla in data om ditt besök på vår Webbplats, för att hjälpa till att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera och förbättra vår Webbplats och våra onlinetjänster, för att utvärdera effektiviteten i våra marknadsförings- och reklamkampanjer, för att tillåta analysleverantörer att samla in information om ditt besök och för att samla in bred demografisk information om våra användare.

Vi använder de uppgifter som samlas in via cookies och andra analysverktyg för att lagra information; tillhandahålla anpassat, personanpassat innehåll; övervaka datatrafik, användning, och effektiviteten hos våra Webbplatser och applikationer (t.ex. antalet gånger du besöker vår Webbplats under en viss tidsperiod) diagnostisera eller åtgärda problem) och förbättra användaråtkomsten (t.ex. inloggningsuppgifter och webbplatsinställningar). Ytterligare information om cookies och andra analysverktyg finns i vår Cookie-policy (LÄNK).

3.4 Information som erhållits från tredje part.

Vi kan samla in personuppgifter från tredjepartskällor, inklusive våra tjänsteleverantörer, genom din interaktion med oss på sociala medier, genom marknadsförings- eller branschorganisationer och genom offentliga myndigheter eller kreditbyråer.

§4 Rättsliga grunder och hur vi använder dina personuppgifter

4.1 Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:

Ditt samtycke

När du väljer att ta emot vårt material, inklusive marknadsförings- och kampanjmaterial, kan Vi behandla dina personuppgifter för att skicka meddelanden till dig om oss och de tjänster Vi erbjuder. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Fullgörande av avtal

Vi kan använda dina personuppgifter för att ingå eller genomföra avtal inom en kund- eller affärsrelation mellan oss och dig eller den verksamhet som du är associerad med.

Berättigade intressen

Vi kan använda dina personuppgifter för våra berättigade intressen, inklusive för att förbättra våra tjänster, tillhandahålla information om våra tjänster, förhindra och upptäcka bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet samt för administrativa syften och ändamål för regelefterlevnad.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi kan använda dina personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser och svara på förelägganden från myndigheter.

4.2 Nordrest kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:


a) För affärsändamål i enlighet med tillämplig lag för aktiviteter i syfte att tillhandahålla begärda tjänster.

Den rättsliga grunden som används för detta ändamål är fullgörande av avtal och för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås, samt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Identifierare, finansiell information och metadata.

b) För att stödja våra interna aktiviteter, såsom marknadsföring, affärs- och tjänsteutveckling och spridning av investerarinformation.

Den rättsliga grunden som används för detta ändamål kan vara (i) ditt samtycke (om du uttryckligen har lämnat det till oss), (ii) för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, eller (iii) berättigat intresse (om syftet är mer inriktat på affärs- och tjänsteutveckling eller specifika projekt relaterade till kvalitetsförbättring samt marknadsföringsaktiviteter).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Identifierare, finansiell information, metadata och slutsatser som dras från personuppgifter.

c) För att göra det möjligt för Nordrest att efterleva lagar, förordningar eller rättsliga förfrågningar och förelägganden.

Den rättsliga grunden som används för detta ändamål är uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Identifierare, finansiell information, metadata, visuell eller liknande information och slutsatser som dragits från personuppgifter.

e) För att stödja vissa interna processer för att säkerställa skydd av egendom och intressen, inklusive upptäckt av bedrägerier, internrevision, stöd till interna och externa utredningar och genomförande av säkerhetsbedömningar.

Den rättsliga grund som används för detta ändamål kan vara (i) uppfylla våra rättsliga förpliktelser och (ii) berättigade intressen (i förhållande till att försvara Nordrests rättsliga ställning).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Identifierare, finansiell information, metadata, visuell eller liknande information och slutsatser som dragits från personuppgifter.

f) För att du ska kunna kontakta Nordrest och för att Vi ska kunna svara dig.

Den rättsliga grunden som används för detta ändamål är Våra berättigade intressen (relaterade till Nordrests intresse av att svara de personer som kontaktat Oss via olika kanaler).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Identifierare, metadata och slutsatser hämtade från personuppgifter.

e) För att driva och förbättra utrustning, tjänster och webbplatser.

Den rättsliga grunden som används för detta ändamål kan vara (i) ditt samtycke eller (ii) berättigade intressen (relaterade till Nordrests intresse av att förbättra kvaliteten på våra tjänster eller vår kommunikation, eller i samband med Nordrests intresse av att hjälpa slutanvändare, även om de inte har ett direkt avtalsförhållande med Nordrest).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Identifierare, finansiell information, metadata eller liknande information och slutsatser som dragits från personuppgifter.

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling på Vår webbplats se Sekretesspolicy (LÄNK).

§5 Dina rättigheter och val avseende dina personuppgifter

Beroende på tillämpliga lagar om dataskydd och integritet kan du ha en rad rättigheter avseende insamling och behandling av dina personuppgifter och omfattar:

  • Rätten att veta om och för vilka ändamål och från vilken källa Vi samlar in och/eller behandlar personuppgifter.
  • Rätten att få tillgång till, ändra eller korrigera personuppgifter.
  • Rätten att veta med vem Vi har delat dina personuppgifter, för vilket ändamål och vilka personuppgifter som har delats.
  • Om behandling av personuppgifter om dig baseras på samtycke, rätten att återkalla ditt samtycke till sådan behandling.

Rätten att invända mot beslut baserade på profilering eller automatiserat beslutsfattande som ger rättsliga eller liknande betydande konsekvenser för dig.

  • Rätten att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter eller invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs i enlighet med (i) vårt berättigade intresse eller (ii) utförandet av en uppgift i allmänhetens intresse (inklusive, men inte begränsat till, behandling för direktmarknadsföringsändamål).
  • Under vissa omständigheter rätten till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att Vi tillhandahåller vissa personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format.
  • Under vissa omständigheter rätten till radering och/eller rätten att bli bortglömd, vilket innebär att du kan begära radering eller borttagning av vissa personuppgifter som Vi behandlar om dig.
  • Rätten att välja bort försäljning av dina personuppgifter. Vi noterar att Vi inte har sålt och inte säljer dina personuppgifter.
  • Rätten att överklaga de beslut Vi fattar avseende behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva denna rätt genom att svara på den korrespondens du får från oss eller genom att kontakta oss på den adress som anges i slutet av denna Integritetspolicy.
  • Rätten att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan utöva dessa rättigheter, i den utsträckning de gäller för dig, genom att kontakta oss på de adresser som anges nedan. Observera dock att Vi kan begära viss rimlig ytterligare information (som kan inkludera personuppgifter) för att hjälpa oss att verifiera din identitet, din begäran och/eller för att klargöra eller förstå omfattningen av sådana förfrågningar.

Du kan också välja hur Vi ska kommunicera med dig och hur Vi ska behandla vissa personuppgifter om dig. Du kan när som helst välja bort att ta emot marknadsföring eller annan kommunikation från oss genom att följa länken för avregistrering eller information om avregistrering i korrespondens som du får från oss. Du kommer att fortsätta att få administrativa meddelanden om våra tjänster eller transaktioner som du har angett hos oss, även efter att du har valt bort marknadsföringsmeddelanden.

§6 Lagring av dina personuppgifter

Nordrest behåller dina personuppgifter om Nordrest behöver dem för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in (eller som du senare har samtyckt till), för andra berättigade ändamål (t.ex. regelefterlevnad), eller enligt vad som på annat sätt krävs eller tillåts enligt gällande lag eller så länge Vi behöver behålla bevis för våra handlingar eftersom Vi fortfarande kan ha ett juridiskt ansvar med avseende på vår relation med dig (till exempel eftersom vårt hypotetiska ansvar i samband med behandlingen av dina personuppgifter ännu inte har löpt ut). I vissa jurisdiktioner kan det vara så att Vi under denna sista tidsperiod då Vi behandlar dina uppgifter gör det genom blockering (förhindrar någon från att ha tillgång till sådana personuppgifter om de inte kan bevisa att det är i samband med potentiella rättsliga förpliktelser eller på begäran av behöriga myndigheter).

Du kan kontakta oss på adressen nedan för ytterligare information om våra lagringsperioder avseende dina personuppgifter.

 

§7 Våra åtaganden för dina personuppgifters säkerhet

Nordrest har genomfört lämpliga fysiska, ledande och tekniska åtgärder för att skydda data och informationssäkerheten och för att säkerställa en säkerhetsnivå för personuppgifter som är lämplig utifrån risknivån. Om inte tillämplig lag föreskriver annat, kan Nordrest inte lämna några garantier mot förlust, missbruk, obehörigt avslöjande, ändring eller förstörelse av data, inklusive personuppgifter. Även om Nordrest strävar efter att skydda dina personuppgifter kan Nordrest inte alltid garantera säkerheten för all information som du överför till eller från tjänsterna, och du tillhandahåller sådan information på egen risk. Du bekräftar att: (1) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar i datorsystem och på Internet som ligger utanför Nordrests kontroll; och (2) all sådan information och data, inklusive personuppgifter, kan ses eller manipuleras av en tredje part medan sådan information eller data används, överförs, behandlas eller lagras.

 

§8 Ändringar i Integritetspolicyn

Nordrest kan ändra sin Integritetspolicy från tid till annan. Denna Integritetspolicy trädde i kraft det datum som anges ovan. Oaktat det faktum att Vi kommer att meddela dig om sådana ändringar om Vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag, uppmanar Nordrest dig att granska denna Integritetspolicy regelbundet i din användning av tjänsterna och särskilt innan du lämnar ut någon information. Din fortsatta samverkan med oss eller din fortsatta användning av våra tjänster kommer att innebära att du bekräftar den ändrade integritetspolicyn.

§9 Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter för att göra gällande dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy, genom att exempelvis begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är via:

E-post: info@nordrest.se

Skicka feedback

Här kan ni skicka feedback kring er restaurangupplevelse, ris som ros! Vårt mål varje dag är att erbjuda dig en schysst måltidsupplevelse!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Beställ cateringmeny

Beställ catering till din verksamhet genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.